Avenger Bird

Avenger Bird erscheint am 05. Februar für Nintendo Switch

Ultimate Games und TiliaSoft werden das Retro-Jump and Run Avenger Bird am 05. Februar 2019 auf der Nintendo Switch veröffentlichen.